Столична Община Район "Средец"

Кариери

Обява за конкурс за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”/ФСОКССД/

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ17 - РД09 - 138 /24.07.2017 г. на Кмета на район „Средец”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „Началник на отдел” в отдел „Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности”/ФСОКССД/, район „Средец”

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

1.1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”,  област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионално направление „Икономика”, специалност „Счетоводство и контрол”, „Икономика на търговията”, „Финанси”.

1.1.2.  Професионален опит - 4 /четири/ години професионален опит в сферата на счетоводството и/или в  администрация или

1.1.3. Минимален ранг ІІІ младши.

1.1.4. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 35, ал.1 от Закона за счетоводството.

1.1.5. Да не е осъждан за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел І от Особената част на Наказателния Кодекс съгласно чл. 35, ал. 2 от Закона за счетоводството.

 1.1.6. Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

Компютърна компетентност – Windows, Word, Excel, Internet  и други специализирани програмни продукти.

3. Начин на провеждане на конкурса, чрез:

3.1.  Решаване на тест

3.2   Провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1.   Писмено заявление заявление за участие в конкурса,  по образец.

4.2.  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец.

4.3.  Копия от документи за придобито образование и образователно–квалификационна степен „бакалавър” /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/.

4.4. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /-  копие.

4.5.  Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с допълнителни обучения в областта на професионалната област и др.

4.7.  Автобиография – да съдържа подробна информация.

5. Място и срок за подаване на документи:

          В район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 10 дни от публикуване на обявлението.  Телефон за контакт: 02/948 43 31.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло, намиращо се на партера на район  „Средец” и на Интернет сайта на района /www.sredec-sofia.org/.

7. Кратко описание на длъжността:

Началникът на отдел ФСОКССД ръководи, организира и контролира финансово-счетоводната дейност, отговаря за бюджетната и финансова дисциплина в районната администрация. Ръководи и контролира дейностите, свързани с оброзование, култура, здравеопазване и социални дейности. Разпределя работата между служителите съобразно определените им задължения с длъжностни характеристики, контролира изпълнението на възложените задачи от ръководството на район  „Средец” – Столична община.

8. Минимална заплата, определена за длъжността, е  460,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат конкурса, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list .

 

 

МАРИЯ AЧКОВА

Кмет на район  “Средец”

 

 


Назад