Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщение до заинтересованите собственици относно одобрен проект от Главния архитект на Столична община за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440, м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“, ул. „Проф.

 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6                                    тел. 9877811,12,131 ф.9861837 www.sredec-sofia.org

 

ДО           

„БЛОК ИНВЕСТ“ ЕООД

ЧРЕЗ  ПАВЛИН  СВЕТЛОМИРОВ  КОЙНОВ управител

ЧРЕЗ  БЛАГОЙ ИЛИЕВ РАШКОВ - пълномощник

ул. „Д-р Кръстьо Сарафов“ №27, гр. София

ДО           

АНТОАНЕТА  ХРИСТОВА  ТОТЕВА

ЧРЕЗ  БЛАГОЙ ИЛИЕВ РАШКОВ - пълномощник

ул. „Д-р Кръстьо Сарафов“ №27, гр. София

ДО       

СОБСТВЕНИЦИТЕ И ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ул. „Проф. Никола Михайлов“ №№9, 10, 11, 12 и

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №№57-59, 61-63, 65

гр. София

 

Съобщение N РСЦ17-ВК08-2265

 

 

На основание чл. 129, ал.(2) от ЗУТ, Ви съобщаваме, че Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ-СО) е изпратил за съобщаване на заинтересованите собственици одобрения със заповед №РА50-123 0т 01.03.2016г. на Главния архитект на Столична община, проект за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440,  м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“,  ул. „Проф. Никола Михайлов“ №11. В коригирания проект за ИПЗ и РУП се предвижда надстрояване на съществуващата 2-етажна сграда да бъде с етажност 2+2, 2+3 и 2+4.

Проектът и заповедта се съхраняват в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул.“Леге” № 6. Разяснения по него можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.

Възраженията се подават в писмен вид, в два екземпляра в район „Средец” на ул. „Леге” № 6 - на първи етаж. Изпращат се в Административен съд София-град от отдел „Правен“ на НАГ-СО.

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 

Проект за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440,  м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“,  ул. „Проф. Никола Михайлов“ №11

Проект за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440,  м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“,  ул. „Проф. Никола Михайлов“ №11

Проект за изменение на план застрояване (ИПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ I-20, кв.440,  м. „Главен градски център - зони Г-8 и Г-10“,  ул. „Проф. Никола Михайлов“ №11


Прилежащи документи

Назад