Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Заради временен пазар, главният архитект на Столична община е одобрил „схема за поставяне на два броя преместваеми обекти' до стадион 'Васил Левски'

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

Гр. София, 1000, ул. „Леге” № 6                                    тел. 9877811,12,131 ф.9861837 www.sredec-sofia.org

 

ДО

Г-ЖА  ЙОРДАНКА  ФАНДЪКОВА

КМЕТ  НА  СТОЛИЧНА  ОБЩИНА

ул. „Московска“ № 33

 

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

съгласно Глава пета, Раздел II от АПК

 

 

 

Съобщение N РСЦ17-ВК08-2264

 

На основание Глава пета, Раздел II от АПК, Ви съобщаваме, че Главният архитект на Столична община е одобрилсхема за поставяне на два броя преместваеми обекти – павилион за охрана и павилион за самопочистваща се тоалетна и площи за отдаване и търговия в имот с идентификатор 68134.109.11. Схемата е изготвена във връзка със започване процедура по разкриването на временен пазар за срок от три години, съгласно Глава втора, чл. 6 от Наредбата за пазарите на Столична община.

Обектът се намира до Национален стадион „Васил Левски“ на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Одобрената схема се съхранява в стая 415, четвърти етаж на сградата на ул. “Леге” № 6. Разяснения по нея можете да получите всеки понеделник от 14 до 17 часа и всяка сряда от 10 до 12 часа.

По одобрената схема могат да се правят писмени предложения и възражения в едномесечен срок от съобщаването й.

Предложенията и възраженията се подават чрез район „Средец” до Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в два екземпляра, в информационния център за обслужване на граждани на ул. „Леге” № 6- на първи етаж.

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец“

 


Прилежащи документи

Назад