Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

Съобщение за инвестиционно предложение от СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                тел. 948 43 17  факс 9861837                      www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ17-ТД26-1772

 

                                                                                                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.4, ал.2   от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД, за обект :

 

ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА:

„Част от помещенията на нива от втори до шести етаж, вкл. между оси 2-5/Е1-J- от хотелски стаи, канцеларии, конферентни зали и коридори в ХОТЕЛСКИ СТАИ И КОРИДОРИ”,

както и на :

Част от помещенията на ниво първи сутерен и на първи етаж от Фоайе, тоалетни, фризьорски салон, магазини № 3-5, 6,7-9,10,11 и 12, част от пералня, вторична кухня, лоби бар, целодневен ресторант и коридори в  ЦЕЛОДНЕВЕН РЕСТОРАНТ ,БЮФЕТ, ЛОБИ БАР, СПА и  ФИТНЕС, МАГАЗИНИ № 3,4-5,6-9,11 и 12.”

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ І-3, кв.396, м. „Центъра”,пл. „Света Неделя” № 5, по плана на гр. София , с идентификатор по кадастралната карта 68134.100.6, район „Средец”,Столична община.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН” АД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  07.08.2017г . до  21.08.2017г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 21.08.2017г.вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10.

e-mail:riosv@riew-sofia.org

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

Резултат с изображение за хотел балкан шератон нова снимка


Назад