Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Инвестиционни намерения

Постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за : „ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв. 482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                         www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ17-ТД26-1661/-1

от 24-07-17

 

                                                                                              С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г., изм.Д.в. бр.12/2016г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило уведомление за изготвяне на план/програма от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016” ЕАД, за :

 

„ПУП-РУП ЗА УПИ І-121, ІІ-122, ІІІ-123, ІV-124, V-15, VІ-125 кв. 482 и УПИ І от кв. 481, м. „Центъра –Зона „А”-юг”,

 заключен между бул. „Цар Освободител”ул. „Бенковски”, ул. „Аксаков”, ул. „Дякон Игнатий”, район „Средец”, Столична община.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с работен устройствен план за УПИ ІІІ-123, с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. „Центъра- зона „А”-юг”, район „Средец”  са поставени на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и са публикувана на интернет страница на район „Средец”.

 

Уведомлението  за изготвяне на план/програма  вх. № РСЦ17-ТД26-1661/20.07.2017г. е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  24.07 .2017г до  07.08.2017г.вкл.

 

Достъп  до информацията  може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до   план/ програмата се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 07.08.2017г. вкл. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10,

e-mail:info@sofia-sredec.org

riosv@riew-sofia.org

 

 

АРХ. ЖАНЕТА  КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 

 


Назад