Столична Община Район "Средец"

Инвестиционни намерения

В район „Средец” е постъпило инвестиционно предложение от „МОБИЛТЕЛ ” ЕАД за Базова станция на ул. 'Иван Вазов' и ул. '6-ти Септември'

 

 

На основание 4, ал.2   от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  „МОБИЛТЕЛ ” ЕАД за „БАЗОВА СТАНЦИЯ  SOF1774” с местоположение: ул. „Иван Вазов” и ул. „6-ти септември” , район „ Средец”,Столична община.Антените ще бъдат монтирани на съществуващ стоманотръбен стълб от уличното осветление с височина 12 м.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „МОБИЛТЕЛ” ЕАД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

 


Назад