Столична Община Район "Средец"

Кариери

Столична община - район 'Средец' обявява свободно място чрез подбор за длъжността: 'Юрисконсулт'

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София-1000, ул. "Леге" № 6 , тел. 9877811 факс 9861837  www.sredec-sofia.org

 

ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЧРЕЗ ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

 

І. „ЮРИСКОНСУЛТ”

1. Цел на  длъжността – осъществяване на процесуално представителство на Столична община и район „Средец” – СО пред съдебните органи на Република България, решаване на правни проблеми, свързани с дейността на района; нормативно обезпечаване на работата на районната администрация; изготвяне правни становища и даване юридически консултации; активно подпомагане провеждането на конкурси за държавни служители; участие в подготовката на документи по Закона за обществените поръчки и други нормативни актове, свързани с дейността на района.

              Област на  дейност –  право.

2.  Минимални  нормативни  изисквания  за  заемане  на  длъжността:  

 • Образователно-квалификационна  степен -  "Магистър"
 • Специалност „Право” и издържан теоретико-практичен изпит за юридическа   правоспособност
 • Професионален опит – не се изисква
 • Вид правоотношение – трудово.

3Допълнителни  изисквания  -  съгласно  утвърдената   длъжностна   характеристика:

 • Професионална компетентност - познаване  и   използване  на   нормативни  актове за  работата на общинската и районната администрации; АПК, ГПК, Решения на СОС; КТ, ЗЗД, ЗС, ЗДСл., ЗМСМА, ЗАНН и други подзаконови нормативни актове по прилагането им
 • Комуникационна  компетентност и работа в екип
 • Компютърни умения - работа с WORD, EXCEL и други специализирани ПП.

4.   Размерът  на  определената  за  длъжността  работна  заплата  е до 670 лв.

ІІ.   НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ПОДБОРА:

 • По документи и  интервю

ІІІ.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Писмено  заявление
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и правоспособност;
 • Копия от документи, удостоверяващи наличието на допълнителните  изисквания за заемане  на  длъжността  (удостоверения, дипломи за допълнителна квалификация и  др.);
 • Подробна  автобиография/европейски формат.

ІV.  МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ – едноседмичен от датата на публикуване

 • в Центъра за обслужване на граждани на Район „Средец”-СО, ул. „Леге” № 6, ет. І – “Деловодство”,  всеки  работен  ден  от  09.00 ч.  до  17.30 ч.
 • по mail b.primov@sredec-sofia.org

Всички  съобщения  във  връзка  с  обявата  ще  бъдат изложени на  23.02.2015г., след 13.00 ч. на информационното  табло,  намиращо  се на входа на сградата, на Район „Средец”-СО,  (списък  на  допуснатите  до интервю кандидати и друга информация).

 

Нареждам  обявлението  за  свободното работно място за длъжността „юрисконсулт”  да  се  изложи на информационното  табло,  намиращо  се на входа на сградата, на Район „Средец”-СО -

ул. Леге № 6 и да се публикува  на  сайта  на  Район ”Средец” – СО  – www.sredec-sofia.org и в сайта на www.zaplata.bg.

 

 

МАРИЯ АЧКОВА

Кмет на район “Средец”

 

 

Съгласувал:                                                                                                                Изготвил:

Борислав Примов                                                                                                      Цецилия Рашева

Секретар на район „Средец”                                                                                    Главен експерт  ЧР

 


Прилежащи документи

Назад