Столична Община Район "Средец"

Новини

Реализиране на процедура от Столична община за избор на членове на националния детски консултативен орган – Съвет на децата

Обръщаме се към училищата, неправителствените организации работещи с деца, читалища, представители на детски и младежки инициативи финансирани от бизнеса на територията на район „Средец“, за процедурата и срока по подаване на документи.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове, като формуляр и мотивационно писмо могат да подават деца на възраст до 18 г., имащи право да кандидастват само в едно от следните направления:
- членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.
- представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
- представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
- индивидуални кандидатури. 
Формулярът и мотивационното писмо могат да бъдат свалени от сайта на ДАЗД – www. sacp.government.bg
Всяка от изброените в началото институции може да изпраща по 1 кандидатура от направление до кмета на район „Средец“ на адрес: info@sredec-sofia.org до 24 май 2017 г.
Телефон за контакти: 029484310