Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

Архитектурно преустройство и подмяна на съществуваща осветителна инсталация и захранващите кабели НН за ГЕТ и разпределителните табла на съществуващите павилиони в подлеза на ул. 'Ген. Гурко“ и бул. „Васил Левски“, район 'Средец', гр. София

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София, ул. "Леге" № 6                                              тел. 9877811 факс 9861837                         www.sredec-sofia.org

 

 

РСЦ17-ТД26-1313

 

                                                                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание 4, ал.2   от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.94/30.11.2012г./   Ви  у в е д о м я в а м е, че  в СО- район „Средец”  е постъпило инвестиционно предложение  от  „МОБИЛТЕЛ ” ЕАД, за :

 

 

„БАЗОВА СТАНЦИЯ  SOF1774

 

местоположение: ул. „Иван Вазов” и ул. „6-ти септември” , район „ Средец”,Столична община.Антените ще бъдат монтирани на съществуващ стоманотръбен стълб от уличното осветление с височина 12 м.

 

Обявата до заинтересованите лица и обществеността, заедно с инвестиционното предложение  от  „МОБИЛТЕЛ” ЕАД  , е  поставена на информационното табло на СО-район „Средец”  на ул.”Леге” № 6, и е публикувана на интернет страница на район „Средец” www.sredec-sofia.org.

 

Уведомлението  за инвестиционното  предложение е на разположение за сведение и изразяване на становище от заинтересованите лица  в периода от  09.06.2017г до  23.06.2017г.вкл.

 

Достъп  до информацията на инвестиционното предложение може да получите  всеки  работен ден от 9,00 -12,00ч. и от 13,00-17,00ч. в стая 503 в сградата на район „Средец”, ул.”Леге” № 6.

 

Становища, мнения или възръжения от заинтересовани лица и граждани отнасящи се до  инвестиционното предложение /ИП/ се подават в писмен вид в законоустановения срок  до 23.06.2017г. в деловодството на район „Средец”, ул.”Леге” № 6 и  пред РИОСВ,гр.София-1618,бул.”Цар БорисІІІ”№136,ет.10.

e-mail:riew-sofia@riew-sofia.government.bg.

 

 

 

АРХ. ЖАНЕТА КОЛЕВА

Главен архитект на район „Средец”

 

 

 

Изготвил:

Теменуга Ангелова

ст.специалист„УТКР”

08.06.2017г.

 

 


Назад