Столична Община Район "Средец"

Договаряне без предварително обявление

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на Столична община – район „Средец“ за: Сграда с административeн адрес: гр. София, р-н “Средец”, ул.”13 март” №15 и Сграда с административeн адрес: гр.София, р-н “Средец”, ул. ”Л.Каравелов” №6, вх.А и вх.Б;

Решение за откриване на процедура:

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&newver=2&header=print&doc_id=784489


Назад