Столична Община Район "Средец"

Съобщения

Покана за Общо събрание на ул. 'Алабин' 50, съгласно чл.13 от ЗУЕС

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 13 ОТ ЗУЕС

 

КМЕТЪТ НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“

МАРИЯ АЧКОВА

НА ОСНОВАНИЕ § 56 ОТ ПЗР НА ЗИДЗУЕС

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ

НА 02.05.2017 Г.  ОТ 16.00 Ч.  ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВХ. А НА СГРАДАТА, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. „АЛАБИН“ 50

/ ДАТА / / ЧАС / / МЯСТО /

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

  1. ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Дата

КМЕТ НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“

МАРИЯ АЧКОВА

ЗАБЕЛЕЖКА:

Чл. 15. от ЗУЕС (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.


Назад