Столична Община Район "Средец"

Кариери

Столична община - район 'Средец' обявява конкурс за длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация”

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РСЦ17 - РД09 - 60/10.04.2017 г. на Кмета на район „Средец”,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността „Началник на отдел ”Устройство на територията, кадастър и регулация” /УТКР/, район „Средец”

Брой работни места, за които се обявява конкурса – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

1.1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”.

1.1.2.   Област на висше образование – „Технически науки” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалности „Архитектура” и/или „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”, и/или „Строителство на сгради и съоръжения.

1.1.3.  Минимален професионален опит за заемане на длъжността - 4  години в съответната област и/или в  администрация или

1.1.4.   Минимален ранг ІІІ младши.

1.1.5.   Кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. Отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и други специализирани законови нормативни актове.

2.2. Компютърна компетентност – работа с WORD, EXCEL и други специализирани програмни продукти (като Аутокад, Архикад, Ревит и др.).

3. Начин на провеждане на конкурса, чрез:

3.1.  Решаване на тест

3.2   Провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1.   Писмено  заявление за участие в конкурса,  по образец.

4.2.  Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, по образец.

4.3.  Копия от документи за придобито образование и образователно–квалификационна степен „бакалавър” /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/.

4.4. Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред - оригинал и едно копие/.

4.5.  Сертификати, удостоверения или други документи, свързани с обучения в областта на устойчивото развитие, достъпна среда, гражданско участие и др.

4.6.  Автобиография – да съдържа подробна информация.

5. Място и срок за подаване на документи:

         В район „Средец” – Столична община, София 1000 , ул. „Леге” № 6,  етаж І – деловодство, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.  Телефон за контакт: 02/948 43 31.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Район „Средец” – СO /www.sredec-sofia.org/.

7. Кратко описание на длъжността:

Началникът на отдел УТКР ръководи методически и административно служителите на отдел УТКР и оценява индивидуалното изпълнение на длъжността на служителите в отдела. Ръководи, планира и осъществява контрол по постъпилите преписки в района. Подготвя за обществени обсъждания  градоустройствени проекти, подготвя за одобряване инвестиционни проекти,  подготвя визи за проучване и проектиране, подготвя отговори на преписки, жалби и заявления, като прилага действащите законови и нормативни разпоредби и дадени правомощия по ЗУТ. Извършва огледи по освидетелстване на сгради, като самосрутващи се.

8. Минималната заплатата, определена за длъжността, е  460,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list

 

 


Прилежащи документи

Назад