Столична Община Район "Средец"

Събиране на оферти с обяви (Публични покани - архив)

Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18ДГ „Детски свят“, по обособени позиции, както следва: - ОП№ 1 – Доставка на обзавеждане; - ОП№ 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи за прозорци

Покана за участие в публично заседание на участниците, подали оферти за обществена поръчка за „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“

На 14.12.2016г. от 10.00 ч. в стая № 202 на втори етаж в районна администрация „Средец” ще се проведе публично заседание на Комисия във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на 18 ДГ „Детски свят“, находящо се в район „Средец“ – Столична община, кв. „Яворов“, ул. „Георги Марков“ № 2, по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 – Доставка на обзавеждане; - Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на вътрешни щори и предпазни мрежи за прозорци“. Процедурата е открита с решение по възлагане на обществена поръчка № РСЦ 16-МК92-38/01.12.2016г. на кмета на район „Средец”. Поканени са кандидатите или участниците в процедурата, или техни упълномощени представители на заседание на Комисия, както и представители на средствата за масово осведомяване.


Назад