Столична Община Район "Средец"

Новини

С финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на СО към район „Средец“ е учреден Съвет на общността, който ще подпомага работата на районната администрация

 

Среща-представяне на новосъздадения Съвет на общността към районна администрация „Средец“ се проведе на 21 ноември в книжарница "Гринуич".

Официални гости на събитието бяха общинските съветници - Иван Велков, заместник председател на СОС, Марта Георгиева, член на Програмния съвет на Програма Европа на Столична община и Михаил Владов, Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, столичният омбудсман Лилия Христова и координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева 

Събитието бе открито от общинския съветник Марта Георгиева, която приветства участниците от името на Програмния съвет на Програма Европа.  

Йорданка Ганчева, ръководител на проекта и програмен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” представи процеса на създаване на Съвета, който е учреден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 г., реализиран е от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и районна администрация „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

„За определяне на политиките за развитие на даден район е важно да бъдат взети под внимание мнението и потребностите на неговите граждани, каза г-жа Ганчева, затова създадохме един механизъм за съвместна работа и добра комуникация между тях и районната администрация на „Средец“, който да обединява усилията и експертизата на граждани, граждански организации и местна администрация и да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен, устойчив, интересен, жив и ефективно управляван.

Съветът може да бъде от голяма полза за балансиране на отношенията между граждани и общински структури и ще допринесе за засилване и канализиране на разговора относно общностните въпроси. Още повече, предвид готовността за диалог от страна на кмета на района.”

 „Аз твърдо вярвам в тази формула – гражданите активно да подпомагат работата на районната администрация и декларирам своето партньорство със Съвета. Ще се вслушвам в препоръките на Съвета, когато са разумни, а когато смятам, че не са, ще излагам доводите си в подкрепа на моята гледна точка. Благодаря на Столична община, която чрез Програма Европа 2016 подкрепи създаването на този Съвет“, каза Мария Ачкова, кмет на район „Средец“.

Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, представи членовете на Съвета, обръщайки специално внимание на притежаваната от тях допълваща се експертиза и обясни спецификата на Съвета. Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел да повиши гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в „Средец“. На своите  публични и отворени за гражданите заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и развитието на района. От съществено значение за неговия успех са принципите,  върху които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

Ивайло Хлебаров от Сдружение „Фрагмент“ разказа повече за принципите на работа, целите и функциите на Съвета, разписани в правилника му за работа.  

Към момента Съветът има 12 члена  – 7 представители на гражданите, 4 представители на граждански организации и 1 представител на микробизнеса в района. Сформирани са 6 тематични  работни групи:

  • Транспорт и благоустройство

  • Образование (училища и детски градини), здравеопазване и детски права

  • Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри

  • Култура, културно и историческо наследство

  • Търговия и търговски обекти

  • Обществен ред и сигурност

Изказаха се и членовете на Съвета, сред които Андрей Врабчев, скулптор, който обясни, че Съветът е отворен за нови членове и ако някой има сериозна кауза може да се включи в него. „Целта ни е тръгвайки от разрешаването на частни проблеми да създаваме модели за решаване на проблеми на ниво район.” – добави Андрей Врабчев.

Здрава Стоева, представител на Институт за приобщаващо образование и член на Съвета, представи работата на групата по „Образование, здравеопазване и детски права” по темата „Здравословно хранене на децата в училище”.  

Активно участие в срещата взеха и жители на район „Средец“, които поставиха редица проблеми, изискващи спешно решение.