Столична Община Район "Средец"

Новини

Кандидатстване по програма енергийна ефективност – необходима процедура и документи

За да може да кандидатствате по програма енергийна ефективност, е необходимо да имате регистрирано сдружение на етажната собственост. За целта трябва да направите общо събрание на блока (на етажната собственост). Свикването на такова събрание става чрез залепването на покана на видно и общодостъпно място във входа (входовете) на сградата и за поставянето й трябва да съставите протокол. Към поканата трябва да приложите и текста на примерното споразумение за учредяване на сдружение, за да могат съкооператорите да се запознаят с него и на събранието да се обсъждат конкретни формулировки ако има за тях непонятни такива. Сдружение се учредява от собствениците на не по-малко от 67% идеални части от общите части на сградата. На събранието могат да вземат участие и по-голям процент. Изготвя се протокол за събранието, заедно с приложенията към него - поканата за провеждането на събрание, протокола за поставяне на поканата, подписите на присъствалите и приетото споразумение (също подписано от собствениците, които го учредяват), заедно с нотариално заверен подпис на представителя (председателя/управителния съвет) на сдружението и списък на собсвениците с трите имена и адрес в етажната собсвеност се подават в 14 дневен срок от провеждането на събранието в районната администрация.

Образци на тези документи  може да намерите на интернет страницата на МРРБ,  секция „Обновяване на жилища“, в ляво - секция Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. В раздел Mетодически указания и приложения към тях:

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

Кои точно приложения трябва да попълните, необходими за регистрация на сдружението:

Приложение № 1 - ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ/ЕТАЖНИТЕ СОБСТВЕНОСТИ (УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ)

Приложение № 2 - ПРОТОКОЛ за залепване на поканата, че е поставена на видно място

Приложение № 3 - ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на етажната собственост/етажните собствености (учредително събрание) – за учредяване на сдружението

Приложение № 4 - СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на Сдружение на собствениците –

При изрядни документи районната администрация регистрира сдружението в регистъра на сдруженията на етажните собствености на общината. След като сдружението бъде вписано в посочения регистър, районната администрация издава удостоверение, с което председателят на сдружението следва да го регистрира в регистър БУЛСТАТ.

След наличие на регистрирано сдружение етажната собственост може да вземе решение за кандидатстване по програма за саниране. За настоящата година монолитните сгради, не само панелните блокове, както и блокове с по-малко от 36 апартамента, също могат да кандидатстват за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, която покрива 100% от разходите. За да се получи одобрение за такова финансиране сдружението трябва да осигури достъп до самостоятелните обекти на собственици, притежаващи  не по-малко от 95% идеални части от общите части на сградата. Това означава, че ако има собственици на имоти в сградата, които не са станали членове на сдружението, последните трябва да са съгласни с условията на програмата и да подпишат декларация, че ще осигурят достъп до имотите си за целите на санирането. Също така изискване на програмата е предметът на дейност на сдружението да е по чл. 25, ал. 1 и да е учредено безсрочно. Решението за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност се взима отново на общо събрание вече на Сдружението. Отново се свиква събранието чрез покана, протокол за поставянето на която се подписва от председателя и свидетели (приложения 7 и 8). За провеждането на събранието се води протокол, в който се отразяват приетите решения и се подписва от всички присъстващи (приложение 9). Председателят на сдружението подава заявление за интерес и финансова помощ в районната администрация (приложение 5), към което прилага заверено “вярно с оригинала” копие на тези два протокола, както и копие от самата покана, заедно със справка за собствениците на самостоятелни обекти в сградата (приложение 6). Ако в сдружението не участват всички собственици, трябва да се приложат декларациите за съгласие на последните (декларация приложение 12). Ако повече от 5% от собсвениците на идеални части от общите части на сградата не желаят да подпишат такива декларации, не може да кандидатсвате по програмата за енергийна ефективност. Ако са по-малко от 5 % несъгласните трябва да се проведе събрание на етажната собственост, на което да бъдат информирани за целите на програмата, за което събрание се изготвят отделни покана, протокол за наличието на поканата и протокол от провеждането на събранието (приложения 15, 16 и 17). Ако някой от собствениците извършва в имота си стопанска дейност, това трябва да бъде отразено в Справката за собствениците и последният да подпише декларация за минимални държавни помощи (декларация приоложение 1 към договора между Общината и Сдружението). Всички тези документи трябва да отговарят на изискванията на програмата - да съдържат посочената в примерните образци информация.

Приложение № 7- ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ – Приложение № 8- ПРОТОКОЛ за залепване на Поканата на видно място за свикване на ОС на СС

Приложение № 9- ПРОТОКОЛ за проведено общо събрание (ОС) на СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС)  

Приложение № 6 - СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

В Приложение №10 – Приложение №1 - ДЕКЛАРАЦИЯ за минимални и държавни помощи – само за лица, които отдават под наем собствеността си и са декларирали в НАП доходите си –

Образци на тези документи  може да намерите на горепосочения линк.

Въпросните документи отново се подават в районната администрация и се разглеждат от комисия. След одобрението собствениците сключват договор с общината/района. Договорът съдържа условията за предоставяне на финансова помощ и определя правата и задълженията на страните.