Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Открити процедури по ЗОП

Избор на изпълнител за извършване на СМР, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на територията на СО – р-н „Средец' по 13 обособени позиции


Прилежащи документи

Назад