Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Структура и правила

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДЕЦ

С този Правилник се уреждат организацията на работа, състава, правата и отговорностите на Съвет на общността към районна администрация Средец (СОРАС/Съвета), гр. София.

1. Цели и принципи на СОРАС

1.1. Съветът на общността към РА Средец е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района.

1.2. Съветът чрез своята работа цели:

 • да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността

 • да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността

 • да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района

 • да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района

 • да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от район Средец

1.3. Основните принципи, на които се основава работата на Съвета са:

 • откритост и прозрачност

 • активно участие и ангажираност

 • ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението)

 • реципрочност/обратна връзка

 • приемственост

 • цялостен подход – холистичен, интердисциплинарен, междусекторен

2. Функции и обхват, срок на работа

2.1. Функциите на СОРАС са да:

2.1.1. Консултира, обсъжда и изготвя препоръки относно разработването и въвеждането на нормативни документи, планове и програми, задания, проекти и др. документи преди взимането на официално решение от районна администрация Средец.

2.1.2. Идентифицира, обсъжда и приоритизира идеи, потребности и проблеми значими за общността в район Средец и изготвя становища към кмета как да се постъпи.

2.1.3. Инициира изслушвания на кмета на района

2.2. Общата рамка на работа се определя чрез приемането на годишна работна програма

2.3. Съветът е постоянно действащ орган

3. Структура на СОРАС

3.1. СОРАС се състои от членове и организационен секретар, определян на ротационен принцип.

3.2. Съветът е колективен орган без постоянен представител. Представителството на Съвета се урежда от него за всеки конкретен случай.

3.3. Членове – членовете на Съвета могат да бъдат представители на неправителствени организации, инициативни комитети и активни граждански групи, настоятелства, работещи на територията на район Средец, микро и малък бизнес развиван на територията на района, както и граждани на района.

3.4. Съветът е съставен от минимум 7 и максимум 13 члена. Броят им може да бъде увеличаван или намаляван с обикновено решение на Съвета.

3.5. Заседанията на Съвета се ръководят от Организационен секретар.

3.5.1. Организационният секретар отговаря за редовната проверка на кореспонденцията към Съвета, препращането й към останалите членове, както и за отговорите на получените писма и съобщения.

3.5.2. Организационен секретар е длъжност, която се заема от всеки член на Съвета за срок от 1 календарен месец по ред, определен на заседание на Съвета чрез жребий. Титулярният организационен секретар може да упълномощи друг член на Съвета да го замества. Съветът може да избере нов организационен секретар с обикновено решение при извънредни обстоятелства или трайна невъзможност за титуляра да изпълнява функциите си.

3.6. Членовете на Съвета са с мандат  от 2,5 години.

3.7. Настоящи или бивши членове на Съвета могат да бъдат избирани за нов мандат след външна номинация, следвайки обикновените механизми за избор и включване, разписани в отделен документ. Съветът не може да номинира и преизбира свои членове за нов мандат.

3.8. Работни групи – съветът може да създава работни групи с цел по-детайлно и експертно разглеждане на определени теми

4. Заседания, кворум и процедура за вземане на решения

4.1. СОРАС провежда редовни и извънредни заседания

4.1.1. Редовни заседания се провеждат не по-рядко от веднъж на 3 месеца и се свикват от организационния секретар.

4.1.2. Свикване на извънредно заседание при възникване на неотложни въпроси става от организационния секретар, или по писмено искане на 1/3 от членовете, или след писмено искане на кмета изпратено до организационния секретар.

4.2. Подготовка на заседанията

4.2.1. За предстоящи заседания организационният секретар изготвя покани и съпътстваща информация, които изпраща чрез електронна поща до членовете на Съвета и едновременно публикува на интернет страницата на Съвета, но не по-късно от 7 (седем дена) преди заседанието. Изключение се прави само за становища изпратени от граждани до 3 дена преди заседанието.

4.2.2. Съпътстващата информация включва материали като – становища от и към Съвета, съгласувателни таблици, проекти на нормативни и други документи, изследвания, анализи и други документи имащи отношение към работата на СОРАС;

4.2.3. Поканата задължително съдържа дневен ред, дата, час и място на заседанието

4.3. Провеждане на заседанията

4.3.1. За да бъде едно заседание редовно то трябва да има присъствен кворум от 50%+1 членове. Ако няма кворум организационният секретар насрочва нова дата за заседание.

4.3.2. Заседава се по предварително обявен дневен ред, за който предварително са изпратени (и качени в интернет) необходимите документи в установения срок

4.3.3. Организационният секретар ръководи заседанията, дава и взима думата и подлага проектите за решения на Съвета на гласуване. Организационният секретар осигурява равно време за изказване на всички участници в заседанието, които искат да вземат отношение, без дискриминация. Преди да обяви проект за решение за гласуване организационният секретар трябва да се убеди, че всички мнения и аргументи по въпроса са ясно изказани и членовете на Съвета са наясно с условностите на предстоящия избор. Организационният секретар може да упълномощава други членове на Съвета да поемат тези функции.

4.3.4. За всяко заседание организационният секретар сам или с помощта на други членове на Съвета води протокол, който съдържа обсъжданите въпроси, взетите решения, отправените препоръки и особените мнения на членовете на Съвета. След заседанието протоколът се изпраща в рамките на 2 дни до всички членове за съгласуване и коригиране на неточности. Срокът за обратна връзка е 3 дни, след което до 2 дни окончателният протокол се изпраща до всички членове и се публикува на интернет страницата.

4.4. Процедура за взимане на решение

4.4.1. Решенията на Съвета се взимат с мнозинство от гласуващите членове, но, за да бъде редовно взето решение, членовете, които го подкрепят, трябва да бъдат не по-малко от 5.

4.4.2. Решенията обвързват Съвета и неговите членове. Когато реши да се обърне към кмета на Район „Средец“ или друг държавен орган, Съветът издава препоръки.

4.4.3. Взетото решение и отправените препоръки се предоставят на кмета и се качват на интернет страницата на Съвета. Ако решението е по становище изпратено до Съвета, то решението се изпраща и до изпратилия становището.

4.5. Получаване на становища и изготвяне на аргументирана обратна връзка към общността и кмета

4.5.1. Всеки гражданин на района може да изпрати становище към Съвета. Постъпилото становище се разглежда на следващото заседание, когато е получено поне 3 дена преди това. Съветът по преценка може да разгледа и становища получени в по-кратък срок.

4.5.2. Организационният секретар с възможното съдействие на членовете на Съвета изготвят съгласувателна таблица с всички постъпили препоръки и критики по дадена тема, като отбелязва с мотиви защо съветът не приема или приема дадено предложение (публикува се за свободен достъп в интернет, и се разпраща до заявителите)

4.5.3. Получените от кмета на района становища, препоръки, въпроси или коментари по конкретно решение на Съвета се разглеждат в редовно заседание и се изготвя отговор.

4.6. Публичност

4.6.1. Цялата документация от работата на Съвета е публична и достъпна в интернет. Когато в документите има лични данни, подлежащи на защита според законодателството, то тези данни се заличават в публикуваните в интернет копия. Относно всички лични данни, предоставени на Съвета в становища или в каквато и да е друга кореспонденция, се предполага, че лицето, до които те се отнасят, е дало изричното си съгласие, чрез самият акт на изпращане, те да бъдат публикувани и препубликувани в интернет, както и върху тях да се извършва всякаква обработка по смисъла на ЗЗЛД.

4.6.2. Съответните секретари на Съвета с помощта на членовете изготвят годишен отчет за дейността на Съвета, който се представя публично в рамките на заседание на Съвета (или нарочен форум), публикува се в интернет и се предоставя на кмета на района.

5. Състав и механизъм за работа на работните групи към СОРАС

5.1. Работните групи се създават чрез решение на Съвета, за определен период с ясен мандат и състав

5.2. Съставът на всяка група се състои от членове на Съвета.

5.3. В заседанията могат да бъдат включвани и външни експерти, представители на администрацията, други граждански организация или граждани. Те могат да предлагат точки  за включване в дневния ред, които следва да изпратят писмено минимум 3 дена преди заседанието.

5.4. Заседанията на работните група са отворени и се води протокол, който е публичен и се публикува на Интернет страницата на Съвета.

5.5. Механизъм за работа на работната група

5.5.1. Разглежда и приема дневния ред

5.5.2. Определя темата и обхвата на проблема

5.5.3. Формулира желано състояние/решение/цел

5.5.4. Изследва действителното състояние

5.5.5. Проучва съществуващи политически инструменти за справяне с проблема

5.5.6. Определя разликите между желаното(целта) и действителното състояние

5.5.7. Изготвя препоръки и становища към Съвета за подходящи мерки/решения за решаване на проблема (намиране на партньори, нови споразумения, изследвания, търсене на ресурси)

5.5.8. Определя график за изпълнение и разпределение на отговорностите

5.5.9. Работната група води протокол за всяко заседание

5.5.10. Протоколът, становищата и препоръките произведени в работната група са публични и качени в интернет.

 

Правилникът е приет на редовно заседание на Съвета и е подписан от всички негови членове.

-----

Съветът е учреден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”