Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Новини от Съвета

  

На 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич се проведе среща-представяне на новосъздадения Съвет на общността към районна администрация „Средец“.

Официални гости на събитието бяха общинските съветници - Иван Велков, заместник председател на СОС, Марта Георгиева, член на Програмния съвет на Програма Европа на Столична община и Михаил Владов, Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, столичният омбудсман Лилия Христова и координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева. 

Събитието бе открито от общинския съветник Марта Георгиева, която приветства участниците от името на Програмния съвет на Програма Европа. 

Йорданка Ганчева, ръководител на проекта и програмен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” представи процеса на създаване на Съвета, който е учреден в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016 г., реализиран е от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и районна администрация „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

„За определяне на политиките за развитие на даден район е важно да бъдат взети под внимание мнението и потребностите на неговите граждани, каза г-жа Ганчева, затова създадохме един механизъм за съвместна работа и добра комуникация между тях и районната администрация на „Средец“, който да обединява усилията и експертизата на граждани, граждански организации и местна администрация и да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен, устойчив, интересен, жив и ефективно управляван.

Съветът може да бъде от голяма полза за балансиране на отношенията между граждани и общински структури и ще допринесе за засилване и канализиране на разговора относно общностните въпроси. Още повече, предвид готовността за диалог от страна на кмета на района.”

„Аз твърдо вярвам в тази формула – гражданите активно да подпомагат работата на районната администрация и декларирам своето партньорство със Съвета. Ще се вслушвам в препоръките на Съвета, когато са разумни, а когато смятам, че не са, ще излагам доводите си в подкрепа на моята гледна точка. Благодаря на Столична община, която чрез Програма Европа 2016 подкрепи създаването на този Съвет“, каза Мария Ачкова, кмет на район „Средец“.

Павлина Петрова, изпълнителен директор на фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“, представи членовете на Съвета, обръщайки специално внимание на притежаваната от тях допълваща се експертиза и обясни спецификата на Съвета. Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел да повиши гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в „Средец“. На своите  публични и отворени за гражданите заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и развитието на района. От съществено значение за неговия успех са принципите,  върху които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

Ивайло Хлебаров от Сдружение „Фрагмент“ разказа повече за принципите на работа, целите и функциите на Съвета, разписани в правилника му за работа. 

Към момента Съветът има 12 члена  – 7 представители на гражданите, 4 представители на граждански организации и 1 представител на микробизнеса в района. Сформирани са 6 тематични  работни групи:

 • Транспорт и благоустройство

 • Образование (училища и детски градини), здравеопазване и детски права

 • Зелени площи, бездомни животни, спорт и детски игри

 • Култура, културно и историческо наследство

 • Търговия и търговски обекти

 • Обществен ред и сигурност

Изказаха се и членовете на Съвета, сред които Андрей Врабчев, скулптор, който обясни, че Съветът е отворен за нови членове и ако някой има сериозна кауза може да се включи в него. „Целта ни е тръгвайки от разрешаването на частни проблеми да създаваме модели за решаване на проблеми на ниво район.” – добави Андрей Врабчев.

Здрава Стоева, представител на Институт за приобщаващо образование и член на Съвета, представи работата на групата по „Образование, здравеопазване и детски права” по темата „Здравословно хранене на децата в училище”. 

Активно участие в срещата взеха и жители на район „Средец“, които поставиха редица проблеми, изискващи спешно решение.

       

-----

  

Уважаеми съграждани,

На 21.11.2016 г., от 18:30 ч. в книжарница Гринуич (с вход от бул. Витоша 37 и от ул. Солунска 21) ще представим новосформирания с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. - Съвет на общността към Районна администрация Средец.

Съветът е доброволен, консултативен орган за гражданско участие, който има за цел да подпомага и подобрява работата на районната администрация и да активира местната общност за включване в развитието на района и в решаването на важни за общността му проблеми.
Основна цел на инициаторите на Съвета бе да изградят механизъм за съвместна работа, който да подпомага развитието на района като чист, безопасен, удобен, зелен,  устойчив, интересен и ефективно управляван. 

На срещата ще представим накратко процеса на създаване на Съвета, принципите върху, които се изгражда, неговите членове, първите теми, по които избра да работи, сформираните тематични работни групи и начините за контакт с тях. 

Повече информация за събитието може да намерите в тук.

 

Съветът е създаден в рамките на проект Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град”  и РА „Средец”

-----

  

На 25.10.2016 г., в сградата на РА Средец, се проведе среща на Съвета на общността към РА Средец.

На срещата присъстваха, Андрей Врабчев (гражданин), Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Константин Петров (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II), Елица Тодорова (На ти с природата), Стефан Ангелов (гражданин), Ирина Мутафчийска (СУБ), както и следните представители на организациите, модериращи създаването на Съвета - Драгомир Константинов (Зеленика), Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум), Милена Фетваджиева и Ивайло Хлебаров (Фрагмент), Димитър Паскалев, Петър Торньов и Ива Белокапова (Група Град).

Участие в срещата взеха и Мария Ачкова, Димитър Георгиев, Ирена Пелова и Жанета Колева (РА „Средец”).

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Тематична среща на тема комуникация с гражданите и представители на местната власт (районна администрация и СО), организирана от фондация Форум и сдружение Фрагмент;

2. Тематична среща на тема градска среда, организирана от фондация Група град;

3. Организационни въпроси на Съвета – приемане на нови членове на съвета и други. 

Протоколът от срещата е достъпен тук

-----

  

На 12.10.2016 г., в сградата на РА Средец, се проведе среща на Съвета на общността към РА Средец.

На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Андрей Врабчев (гражданин), Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Mария Кавлакова (гражданин), Петър Кошничарски (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II), Елица Тодорова (На ти с природата), както и следните представители на организациите, модериращи създаването на Съвета -  Драгомир Константинов (Зеленика), Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум).

Гости на срещата бяха Мария Ачкова и Димитър Георгиев (РА „Средец”), както и Христо Танев и Илияна Захариева, представители на фирма Onboard CRM и фондация „Bridge the gap”.

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Тематична среща на Съвета на тема „Транспорт и инфраструктура”, организирана от Спаси София;

2. Тематична среща на тема „Гражданско наблюдение и контрол”, организирана от фондация Зеленика;

3. Разглеждане подадено заявление за членство от Петко Карамочев, активен гражданин от района;

4. Разглеждане на текущи организационни въпроси.

Протоколът от срещата е достъпен тук. 

-----

  

На 05.10.2016 г. се проведе среща на Съвета на общността към РА Средец.

На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Стефан Ангелов (гражданин), Андрей Врабчев (гражданин), Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелство към ОДЗ 18 – София”), Mария Кавлакова (гражданин), Петър Кошничарски и Константин Петров (Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II), Елица Тодорова (На ти с природата), както и следните представители на организациите, модериращи създаването на Съвета - Милена Фетваджиева (Фрагмент), Ива Белокапова (Група град), Драгомир Константинов (Зеленика), Йорданка Ганчева и Павлина Петрова (Форум).

Гости на срещата бяха Мария Ачкова и Димитър Георгиев (РА „Средец”), Христо Танев и Мария Магдалена Димитрова, представители на фирма Onboard CRM и фондация „Bridge the gap”.

Срещата протече при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове на Съвета (такива, които са участвали в процедурата за набиране на номинации, но не са успели да присъстват на учредителната сбирка);

2. Разглеждане на текущи организационни въпроси и вземане на важни организационни решения, като това дали Съветът ще има председател и организационен секретар или двама секретари, и съответно избор на изпълняващи тези функции;

3. Подписване на правилата за работа и декларацията за личен ангажимент на членовете на Съвета от всеки член на Съвета;

4. Избор на теми, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета;

5. Определяне на дата и предварителен дневен ред за следваща среща;

6. Разни.

Протоколът от срещата е достъпен тук

-----

  

Учредителна среща на Съвет на общността към РА Средец

На 20 септември 2016 г. се проведе учредителната среща на Съвет на общността към РА Средец.

Събралите се представители на гражданската общност и бизнеса - Александър Гърдев (Управител на „Вход мениджър” ООД), Андрей Врабчев (активен гражданин на района), Борис Мархолев (Председател на сдружение „Родителско настоятелсътво към ОДЗ 18 – София”), Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България), Mария Кавлакова (активен гражданин на района), Стефан Ангелов (активен гражданин на района) - учредиха Съвет на общността към РА Средец.

Съветът е доброволен и независим консултативен орган, който обединява граждани и организации, с цел изграждане на динамична, благоприятна, здравословна и справедлива среда в района. Чрез своята работа, той цели:

 • да подпомага кмета в определяне значимите потребности и проблеми в общността;

 • да подпомага/съветва кмета в разрешаването на значими проблеми за общността;

 • да подпомага кмета в разработването на политики за развитие на района;

 • да съветва кмета преди взимането на решения за развитие на района;

 • да насърчава гражданското участие чрез включване на всички заинтересовани - организации, социални групи и граждани от район Средец.

Основните принципи, на които се основава работата на съвета са - откритост и прозрачност; активно участие и ангажираност; ефективност (заседава на ранен етап с цел повлияване върху решението); реципрочност/обратна връзка; приемственост и цялостен подход – холистичен, интердисциплинарен, междусекторен.

Новоучреденият Съвет разгледа и прие изготвените от модераторите на Съвета правила за работа, като направи следните две промени:

- броят на членовете на Съвета бе фиксиран „между 9 и 13 човека”

и

- необходимото мнозинство за взимане на решения бе определено на 50% + 1 от присъстващите на събранието членове на Съвета, но не по-малко от 5 гласували в полза на решението.

На срещата бяха обсъдени участието на Съвета в предстоящия празник на района и представянето му на обществеността. Взе се решение, Съветът да бъде представен на общността на район Средец по време на организираното от СУБ представяне на работата по създаване и тестване на модел за изследване и развитие на градската среда с широко участие на местната общност. Моделът, създаден с финансовата подкрепа на Програма Европа 2016 на СО, е базиран на проучване на територията на ж.к. “Яворов” и ул. “Цар Иван Асен II”, което ще бъде много полезно за работата на Съвета. Съветът реши да използва празника и да покани гражданите да споделят проблеми или да отправят предложение за развитие на района в поставени за целта кутии или да пишат до Съвета.

За дата на следващата среща на Съвета бе определен 5 октомври, от 18:30 часа в сградата на района.

Предварителния дневен ред на следващата среща е:

1. Приемане на нови членове на Съвета (заявили интерес, но не успели да присъстват на учредителната сбирка);

2. Вземане на решение дали Съветът ще има председател и организационен секретар или двама секретари, и съответно избор на изпълняващи тези функции;

3. Подписване на правилата за работа и декларацията за личен ангажимент на членовете на Съвета от всеки член на Съвета;

4. Разглеждане на получените до момента резултати от анкети и фокус групи и избор на теми, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета. 

----- 

Предварителна среща на членовете на Съвет на общността към РА Средец

На 13 септември 2016 г. се проведе предварителна опознавателна среща на членовете на Съвета на общността към РА Средец.

На срещата присъстваха Здрава Стоева (Център за приобщаващо образование), Диана Алексиева (Психотерапевтичен институт по социална екология на личността), Контантин Петров (Да спасим „Цар Иван Асен II”), Стефан Ангелов (гражданин), Mария Кавлакова (гражданин), Ирина Мутафчийска (Съюз на урбанистите в България), Петър Кошничарски (Да спасим „Цар Иван Асен II”), както и представители на организациите, модериращи създаването на Съвета - Ивайло Хлебаров (Фрагмент), Милена Фетваджиева (Фрагмент), Драгомир Константинов (Зеленика) и Павлина Петрова (Форум).

На срещата присъства и районният кмет Мария Ачкова.

Представени бяха проекта, в рамките на който се създава съвета и финансиращата го Програма Европа 2016 на СО, както и предложението на модераторите на съвета за състав и правила за работа на Съвета. Обсъдени бяха възможностите за взаимодействие с Кмета на района (настоящ и бъдещ), както и предложения за теми, с които да стартира работата на Съвета.

Следващата среща, на която ще бъде учреден Съвета на общността към РА Средец, ще се състои на 20.09.2016 г., 18:30 ч., в сградата на РА „Средец. 

Протоколът от срещата е достъпен тук.

----- 

Приключи процедурата по набиране на номинации за членство в Съвет на общността към РА Средец

Успешно приключи процедурата по набиране на номинации за членство в Съвет на общността към РА Средец. Интерес за участие в Съвета заявиха 14 кандидата – 7 активни граждани на района, 1 фирма домоуправител, 1 неформална гражданска група - "Да спасим нашата улица Цар Иван Асен II" и 5 граждански организации - Съюз на урбанистите в България, Център за приобщаващо образование, Сдружение Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, Регионален природозащитен център „На Ти с Природата” и Родителско настоятелство при ОДЗ „Детски свят”- 18 – гр. София.  

Първата среща на заявилите интерес за членство в Съвета ще се състои на 13.09. 2016 г., от 18:30 часа в сградата на РА Средец. 

----- 

   

Удължава се срока за изпращане на номинации за членство с право на глас в създаващия се Съвет на общността към РА Средец

Във връзка със старта на сезона на летните отпуски, срокът за изпращане на номинации за членство в създаващия се Съвет на общността към РА Средец се удължава до 17:00 часа на 02.09.2016 г.

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град”, Спаси София и РА „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

Той е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в Средец. На своите  публични и отворени за гражданско участие заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и местните политики за развитие на района. От съществено значение за неговия успех са принципите върху, които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, ангажираност, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

С цел осигуряване на максимална представителност, но и оперативна ефективност в работата на съвета, се предвижда неговият състав да бъде от 15 члена с право на глас, всеки от които има свой официален заместник. 

Окончателният състав на съвета зависи от броя и вида на получените номинации. Основната идея е той да включва: по 1 гражданин от различните части на района (условно 5), по 1 представител на граждански организации, работещи в областите: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура) и 3-ма представители на малкия и микробизнес в района.

НОМИНАЦИИ се приемат на адрес: гр. София 1000, ул. "Леге" № 6 или на имейл адрес:savet@sredec-sofia.org в срок до 17:00 часа на 02.09.2016 г.

Повече информация за допустимите кандидати, процедурите за участие и критериите за избор може да намерите на Интернет страницата на район Средец, Столична община:

http://sredec-sofia.org/uploads/savet/Pokana_nominacii.pdf  

http://sredec-sofia.org/uploads/savet/Mechanism%20za%20izbor%20na%20chlenove.pdf

или 

на Интернет страницата на фондация Форум: http://www.forum-bg.org/?cid=26

----- 

   

 

Уважаеми съграждани и колеги,

 

Отправяме покана за заявяване на интерес и за изпращане на номинации за членство с право на глас в създаващия се Съвет на общността към РА Средец.

 

Съветът се  учредява в рамките на проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец”, изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум” в партньорство със сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец” и се базира на добри практики за гражданско участие в развитите демокрации.

 

Амбицията на проекта е да създаде условия за диалог и активно участие на гражданите в изграждането на динамична, благоприятна и справедлива среда в район „Средец”.

 

Съветът е независим граждански консултативен орган с двугодишен мандат, имащ за цел повишаване на гражданското участие в процеса на създаване и прилагане на местни политики в Средец. На своите  публични и отворени за гражданско участие заседания, Съветът ще обсъжда и предлага решения на въпроси, свързани с обществения живот и местните политики за развитие на района. От съществено значение за неговия успех са принципите върху, които се изгражда, а именно отвореност и прозрачност, активно гражданско участие, ангажираност, диалог и търсене на баланс между частните и обществени интереси.

 

С цел осигуряване на максимална представителност, но и оперативна ефективност в работата на съвета, се предвижда неговият състав да бъде от 15 члена с право на глас, всеки от които има свой официален заместник.

 

В качеството си на модератори на учредяването на Съвета, предлагаме съставът на членовете с право на глас да включва балансираното участие на представители на три обществени групи – активни граждани; граждански организации, изпълнителни комитети и неформални граждански групи и представители на микро и малкия бизнес в района.

 

Окончателният състав на съвета зависи от броя и вида на получените номинации. Основната идея е той да включва: по 1 гражданин от различните части на района (условно 5), по 1 представител на граждански организации, работещи в областите: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура) и 3-ма представители на малкия и микробизнес в района.

 

Основните изисквания за номинации и критериите за избор по групи са, както следва:

 

Активни граждани 

 

Изисквания за номинация:

 

-       попълнено заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по адресна регистрация, телефон, пощенски и/или електронен адрес за обратна връзка, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата му.

-       изразена подкрепа от минимум 10 съграждани от района.

 

Критерии за избор: осигуряване на представителство в съвета на различните части на района; осигуряване на възможно най-голямо разнообразие по възраст и професия. Преимущество ще имат гражданите с показана по-голяма подкрепа от своите съграждани.

 

Активни граждани, обединени в граждански организации, изпълнителни комитети и неформални граждански групи

 

Изисквания за номинация:

 

-       заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по регистрация, телефон, пощенски и електронен адрес за обратна връзка, поле на експертиза, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата му.

 

-       кратко описание на до 5 проекта, проблема или кампании, по които е работено/се работи в момента.

 

Критерии за избор: осигуряване на представителство на граждани и групи с опит и разнообразно поле на експертиза, включващо следните теми: хора в неравностойно положение, здравеопазване, образование, околна среда, култура и спорт, градско планиране (архитектура и градоустройство, транспорт и инфраструктура). Преимущество имат граждански организации, инициативни комитети и неформални групи, запознати с или работили по проблемите на района.

 

Представители на микро и малък бизнес

 

Изисквания за номинация:

 

-       попълнено заявление в свободен стил, което да включва минимум: име, адрес по регистрация и адрес на собственика по адресна регистрация, телефон, пощенски и електронен адрес за обратна връзка, област на интерес, свързана с развитието на района (напр. градско планиране, озеленяване, спорт, култура, общностни инициативи и т.н.), защо желаете да се включите в Съвета и с какво бихте могли да помагате в работата на му.

Критерии за избор: осигуряване на представителство на различни икономически отрасли в различни зони на района. Преимущество ще имат бизнесите на граждани, които  живеят в района.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ НОМИНАЦИИ на адрес: гр. София 1000, ул. "Леге" № 6 или на имейл адрес: savet@sredec-sofia.org в срок до 24.07.2016 г.

 

Предварителните резултати от проведения избор ще бъдат обявени в срок до  31.07.2016 г. на интернет страниците на РА Средец и фондация Форум, както и на информационното табло в РА Средец. В същия срок ще бъдат уведомени писмено и всички подали заявления и посочили електронен адрес за обратна връзка.

 

Повече информация за Съвета, механизмът за избор на членове с право на глас и проекто-правилата за работа може да намерите на www.sredec-sofia.org в раздел Съвет.

 

* * *

 

Проект „Създаване на Съвет на общността към РА Средец” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2016 г. от фондация „Форум”. Официални партньори по проекта са сдружение ”Фрагмент”, фондация „Зеленика”, фондация „Група град” и РА „Средец”.

 

ПОКАНА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА СЪВЕТ НА ОБЩНОСТТА КЪМ РА „СРЕДЕЦ” 

----- 

   

 

Представяме ви работен вариант на Правила за работа на създаващия се Съвет на общността към РА Средец.

Този работен вариант на правилника бе публично представен и обсъден с участниците в проведена