Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Достъп до обществена информация

Достъп до информация


Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (можете да изтеглите от ТУК), наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” (чл. 10 от ЗДОИ);

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” (чл. 11 от ЗДОИ).

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Столична община – район „Средец”, можете да изтеглите от ТУК  (заявленията за достъп до обществена информация се подават на адрес: гр. София, п.к. 1000;  улица "Леге" № 6 – деловодство.  Лице за контакти:  Ваня Мичева - старши юрисконсулт; Телефон: +359 948 43 21 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.)


В Столична община – район „Средец”  се води Регистър на писмените и устни заявления за достъп до обществена информация, в т.ч. подадени по електронен път. Заявленията могат да се подават и по електронен път на адрес:  info@sredec-sofia.org / Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.

 

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя)

Такси:: Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на Столична община – район „Средец”  на определените разходи, съгласно ЗМФ №1472/29.11.2011 г. (можете да изтеглите от ТУК) http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=59340  за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, и след предоставяне на платежен документ.

 

 

Отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация  в район „Средец” за 2012-2015 г.

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация (можете да изтеглите от ТУК), наричан по-долу за краткост ЗДОИ.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ: “Обществената информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” (чл. 10 от ЗДОИ);

Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации” (чл. 11 от ЗДОИ).

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Столична община – район „Средец”, можете да изтеглите от ТУК  (заявленията за достъп до обществена информация се подават на адрес: гр. София, п.к. 1000;  улица "Леге" № 6 – деловодство.  Лице за контакти:  главен юрисконсулт; Телефон: +359 02/987-78-11, 02/987-78-12 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.).

В Столична община – район „Средец”  се води Регистър на писмените и устни заявления за достъп до обществена информация, в т.ч. подадени по електронен път. Заявленията могат да се подават и по електронен път на имейл info@sredec-sofia.org. Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация.

Заявление за достъп до обществена информация можете да изтеглите от ТУК. (Заявлението трябва да съдържа задължителните реквизити, съгласно чл.25, ал.1, т.1, 2 и 4 от ЗДОИ: трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя).

Такси: Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане в касата или по сметка на Столична община – район „Средец”  на определените разходи, съгласно ЗМФ №1472/29.11.2011г. (можете да изтеглите от ТУК) http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=59340 за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя, и след предоставяне на платежен документ.

Отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в район "Средец" за 2016 г.

Отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в район "Средец" за 2018 г.

Отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в СО-район "Средец" за 2019г.​