Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Структура

Трайчо Трайков

Кмет на Район Средец

Име Длъжност
Трайчо Трайков Кмет 
Александър Петков Заместник - кмет
Борислав Примов Секретар на района
Ася Николова Финансов контрольор
арх. Кристиан Яричков Главен архитект
арх. Анна Пискюлева Началник на отдел " Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР") 
инж. Александрина Жекова Старши експерт "Кадастър и регулация" 
арх. Елица Виткова Старши експерт "Устройство на територията"
Ваня Мичева  Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси" ("ПИОЧР")
Найден Крумов Началник на отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД")
инж. Илия Мавров Началник на отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ")
инж. Милен Дянков Главен инженер
Стефка Арнаудова Началник на отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" ("ГРАО")
и.д. Борислав Примов Началник на отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН")
Владимир Стоименов Главен експерт "ОРУОМПЗБ" 
Емилия Кръстева Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
Теодора Крачанова Главен експерт “Образование и култура” 
Емил Стефанов Старши специалист "Култура"
Георги Георгиев Старши специалист „Спорт и физкултура“