Столична Община Район "Средец"

Структура

Мария Ачкова

Кмет на Район Средец

Име Длъжност
Мария Ачкова Кмет 
Валери Манолов Заместник кмет
Любомир Ковачев Заместник кмет
Борислав Примов Секретар на района
Ася Николова Финансов контрольор
арх. Жанета Колева Главен архитект
арх. Мая Николова Началник отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР")
  Началник отдел ”Финансово-счетоводен, образование, култура, спорт и социални дейности” ("ФСОКССД")
  Главен счетоводител
  Началник отдел "Правно и информационно обслужване, човешки ресурси"
Диана Костева Главен юрисконсулт
Найден Крумов Началник отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД")
инж. Илия Мавров Началник отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ")
Милен Дянков Главен инженер
Стефка Арнаудова Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" ("ГРАО")
Мария Дончева Началник отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН")
инж. Цветан Генчев  Главен експерт "ОРУОМПЗБ" 
Цецилия Рашева  Главен експерт “Човешки ресурси” 
Емилия Кръстева Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
Доротея Панова Главен експерт “Образование и култура” 
Димитър Милов

Старши специалист „Култура“

Георги Георгиев Старши специалист „Спорт и физкултура“
инж. Александрина Жекова

Старши експерт “Кадастър и регулация”