Столична Община Район "Средец"

Структура

Мария Ачкова

Кмет на Район Средец

Име Длъжност
Мария Ачкова Кмет 
Валери Манолов Заместник кмет
Любомир Ковачев Заместник кмет
Борислав Примов Секретар на района
Ася Николова Финансов контрольор
арх. Кристиан Яричков Главен архитект
арх. Кристиан Яричков Началник на отдел " Устройство на територията, кадастър и регулация” ("УТКР") 
Ваня Мичева  Отдел "Правно и информационно обслужване и човешки ресурси" ("ПИОЧР")
Найден Крумов Началник на отдел "Регистрация и контрол на търговската и стопанска дейност” ("РКТСД")
инж. Илия Мавров Началник на отдел "Инвестиции и контрол по строителството, благоустройство и екология” ("ИКСБЕ")
инж. Милен Дянков Главен инженер
Стефка Арнаудова Началник на отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" ("ГРАО")
Мария Дончева Началник на отдел “Управление на общинската и етажна собственост, жилищно настаняване” ("УОЕСЖН")
Владимир Стоименов Главен експерт "ОРУОМПЗБ" 
Емилия Кръстева Секретар на местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)
Маргарита Енева Главен експерт “Образование и култура” 
Емил Стефанов

Старши специалист „Култура“

Георги Георгиев Старши специалист „Спорт и физкултура“
инж. Александрина Жекова

Старши експерт “Кадастър и регулация”