Столична Община Район "Средец" - стар сайт

Защита на личните данни

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “СРЕДЕЦ”

гр. София – 1000 , ул. "Леге" № 6, тел. 948 43 17, факс 986 18 37, www.sredec-sofia.org

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 годин относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните.

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Столична община – Район „Средец“ в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:                                         Столична община – Район „Средец“

Седалище и адрес на управление:           гр. София  1000,  ул. „Леге“ №  6

Данни за кореспонденция:                        гр. София  1000,  ул. „Леге“ №  6

 Телефон:                                                  02 948 43 17

Web site:                                                  http://sredec-sofia.org//

E-mail:                                                      info@sredec-sofia.org

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:                                                             Борислав Примов

                                                                    Цветелина Семерджиева 

Данни за кореспонденция:                            гр. София  1000,  ул. „Леге“ №  6

Телефон:                                                       02 948 43 19, 02/ 948 43 58 

Web site:                                                      http://sredec-sofia.org//

E-mail:                                                         b.primov@sredec-sofia.org

                                                                   c.semerjieva@sredec-sofia.org

 

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Столична община – Район „Средец“ събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование:                                              Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:                бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:                             бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон:                                                        02 9153 518

Web site:                                                       www.cpdp.bg

E-mail:                                                           kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 

 

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична община си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Столична община изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Столична община – Район „Средец“.

Столична община – Район „Средец“ няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Столична община – Район „Средец“ да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Столична община – Район „Средец“ да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Столична Община – Район „Средец“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Столична община – Район „Средец“ имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Столична община – Район „Средец“ събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Столична община – Район „Средец“ предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим „Номенклатура на делата със срокове на съхранение на Столична община“- Район „Средец“.

Столична община – Район „Средец“ съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Столична община предоставя извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична община и по негово нареждане или възлагане)

 

 

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Столична община – Район „Средец“ се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Столична община – Район „Средец“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

...